Ga-la-ti 4:13 - Bản dịch Truyền thống
Anh em biết rằng ấy là đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền Tin Lành cho anh em lần thứ nhứt,