Ga-la-ti 4:11 - Bản dịch Truyền thống
Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em.