Ga-la-ti 3:27 - Bản dịch Truyền thống
Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.