Ga-la-ti 3:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi chỉ hỏi anh em một câu nầy: Ay là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh?