2 Cô-rinh-tô 9:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.