2Cô-rinh-tô 9:15 - Bản dịch Truyền thống
Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!