2 Cô-rinh-tô 8:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình.