2 Cô-rinh-tô 8:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau,