2Cô-rinh-tô 7:6 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng yên ủi kẻ ngã lòng, đã yên ủi tôi bởi Tít đến nơi;