2Cô-rinh-tô 6:15 - Bản dịch Truyền thống
Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin?