2Cô-rinh-tô 5:8 - Bản dịch Truyền thống
Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn.