2Cô-rinh-tô 5:7-9 - Bản dịch Truyền thống
7
vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.
8
Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn.
9
Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.