2Cô-rinh-tô 5:5 - Bản dịch Truyền thống
Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời, đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta.