2Cô-rinh-tô 5:17 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.