2Cô-rinh-tô 5:14 - Bản dịch Truyền thống
Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết,