2Cô-rinh-tô 4:16 - Bản dịch Truyền thống
Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.