2Cô-rinh-tô 3:17 - Bản dịch Truyền thống
Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.