2Cô-rinh-tô 2:9 - Bản dịch Truyền thống
Bởi chưng tôi viết thơ cho anh em, cốt để thử anh em xem có vâng lời trong cả mọi sự cùng chăng.