2Cô-rinh-tô 2:11 - Bản dịch Truyền thống
hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó.