2Cô-rinh-tô 2:1 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, chính tôi đã quyết định không trở lại cùng anh em để làm cho anh em buồn rầu;