2Cô-rinh-tô 10:3 - Bản dịch Truyền thống
Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt.