1 Cô-rinh-tô 9:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.