1Cô-rinh-tô 9:19 - Bản dịch Truyền thống
Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn.