1Cô-rinh-tô 8:12 - Bản dịch Truyền thống
Khi nào mình phạm tội cùng anh em như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương, thì là phạm tội cùng Đấng Christ.