1Cô-rinh-tô 7:2 - Bản dịch Truyền thống
Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng.