1Cô-rinh-tô 6:8 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em gian lận, lại làm thể ấy cho người anh em nữa!