1Cô-rinh-tô 6:3 - Bản dịch Truyền thống
Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời nầy!