1 Cô-rinh-tô 6:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.