1Cô-rinh-tô 6:17 - Bản dịch Truyền thống
Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài.