1Cô-rinh-tô 4:1 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.