1 Cô-rinh-tô 4:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.