1 Cô-rinh-tô 3:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây.