1Cô-rinh-tô 3:16 - Bản dịch Truyền thống
Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?