1Cô-rinh-tô 3:12 - Bản dịch Truyền thống
Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy,