1Cô-rinh-tô 16:22 - Bản dịch Truyền thống
Bằng có ai không kính mến Chúa, thì phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha.