1Cô-rinh-tô 16:13 - Bản dịch Truyền thống
Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ.