1Cô-rinh-tô 15:8 - Bản dịch Truyền thống
Rồi lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy.