1Cô-rinh-tô 15:57 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.