1Cô-rinh-tô 15:5-7 - Bản dịch Truyền thống
5
và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ.
6
Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7
Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ.