1Cô-rinh-tô 15:5 - Bản dịch Truyền thống
và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ.