1Cô-rinh-tô 15:45 - Bản dịch Truyền thống
ấy vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam đã nên linh hồn sống. A-đam sau hết là thần ban sự sống.