1Cô-rinh-tô 15:44 - Bản dịch Truyền thống
đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí, thì cũng có thể thiêng liêng;