1Cô-rinh-tô 15:42 - Bản dịch Truyền thống
Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát;