1Cô-rinh-tô 15:20 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.