1Cô-rinh-tô 15:14 - Bản dịch Truyền thống
Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích.