1Cô-rinh-tô 14:36 - Bản dịch Truyền thống
Có phải là đạo Đức Chúa Trời ra từ nơi anh em, hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng?