1Cô-rinh-tô 14:3 - Bản dịch Truyền thống
còn như kẻ nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi.