1Cô-rinh-tô 14:29 - Bản dịch Truyền thống
Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét.