1 Cô-rinh-tô 14:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng.