1Cô-rinh-tô 14:13 - Bản dịch Truyền thống
Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ, hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy.