1Cô-rinh-tô 12:4-6 - Bản dịch Truyền thống
4
Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh.
5
Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa.
6
Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người.